ร่วมออกหน่วยตรวจรักษา และออกโรงทาน

ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มธ.
ร่วมออกหน่วยตรวจรักษา และออกโรงทาน
ในระหว่างวันที่ 10 – 13 สิงหาคม 2559
ณ วัดคำประมง จ.สกลนคร

เชิญลงชื่อได้ที่
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้น 4
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ติดต่อคุณณัฐกา เนตรชัยภูมิ
โทร 02 -26-9749
( กรุณาติดต่อในวันและเวลาราชการ )

ภายใน 15 กรกฏาคม 2559