♦ระเบียบ/ข้อบังคับ/พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์♦

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ.2555 (ฉบับที่3)

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ.2554

– พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2558

– ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย(ฉบับที่2)พ.ศ.2554

– ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้หน่วยงาน พ.ศ.2554

– ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน จ่ายเงินและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2554

– หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงิน

– ระเบียบโครงการบริการสังคม2554

– ประกาศมธ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับการดำเนินโครงการบริการสังคม2553

– ระเบียบมธ.ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจากเงินงบประมาณแผ่นดิน2542

 

♦ระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง♦

– ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการพัสดุเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560

– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง2560

– กฎกระทรวงตามพรบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560

– แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างกรณีดำเนินการไปก่อน

 

♦ระเบียบกระทรวงการคลังที่ควรรู้♦

– หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ  (ใหม่)

– คำสั่งมอบอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างที่1797_2560

– แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการแยกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

– หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

– พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

– การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการพ.ศ.2553

– การเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551

– การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์กค0410.3_ว48ลว.13กย49

– บัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์มค.61

♦ระเบียบ/ประกาศ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์♦

– หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินในโครงการบริการสังคม หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) พ.ศ.2561

– หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(ภาคภาษาอังกฤษ)พ.ศ.2560

– หลักเกณฑ์เพิ่มเติมค่าตอบแทนผู้ประสานงานภาควิชาแพทยศาสตรบัณฑิต(ภาคภาษาอังกฤษ)พ.ศ.2560

– ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการของคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2559

– ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยเงินกองทุนเพื่อคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2551

– ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนสนับสนุนจัดทำผลงานวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.2557

– ระเบียบมธ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสวัสดิการ(ฉบับที่3)พ.ศ.2560

– การจัดสรรเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญาชดใช้ทุน2551

– ระเบียบมธ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามภาระงานแก่อาจารย์(ฉบับที่3)2560

– ระเบียบมธ.ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดเตรียมอาจารย์ใหญ่ศพสด2560

– ประกาศมธ.อัตราค่าบริการจัดเตรียมอาจารย์ใหญ๋ศพสดคณะแพทย์2560

– ประกาศมธ.กำหนดอัตราค่าใช้บริการครุภัณฑ์และวัสดุการศึกษาคณะแพทย์2560