1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ

2. คชจ.ในการบริหารงานของส่วนราชการ2553

 

การวางระบบควบคุมภายใน

  1. ระเบียบคตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน2544
  2. แนวทางควบคุมภายใน-1
  3. แนวทางควบคุมภายใน-2
  4. แนวทางควบคุมภายใน-3
  5. แนวทางควบคุมภายใน-4
  6. แนวทางควบคุมภายใน-5
  7. แนวทางควบคุมภายใน-6
  8. แนวทางควบคุมภายใน-7
  9. ตัวอย่างแบบประเมิน-1
  10. คำถาม-คำตอบแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน