ติดต่อหน่วยงาน

1.คณบดี 9001
2.รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ 9010
3.รองคณบดีฝ่ายการคลังและวางแผน 9002
4.รองคณบดีฝ่ายวิจัย 9007
5.หัวหน้างานบริหารทั่วไป 9006
6.คุณกันยา คุมมงคล 9006
7.คุณสิทธิพงศ์ ฤทธิ์สยอง 9006/7550
8.งานวิเทศสัมพันธ์ 9669
9.งานสารบรรณ 9670
10.งานอาคารสถานที่ 9671
11.งานประชาสัมพันธ์ 9004
12.งานช่างซ่อมบำรุง 9663
13.งานยานยนต์ 9833
14.เลขาคณบดี 9672
15.เลขารองคณบดี 9673